Karta över FlensområdetInvigningståget...
på Västra Stambanan ankom den 3 november till Flens nyanlagda järnvägsstation som byggdes 1861.  (motsvaras av den lilla bilden nedan från 1889) Där gjorde tåget ett uppehåll på 10 minuter under den äreport som brukspatron von Celsing på Hellefors Bruk låtit uppresa. Tåget hälsades med kanonsalut och därefter fortsatte färden förbi Stenhammar och Hålbonäs.Järnvägslinjen förbi Flen öppnades för allmän trafik den 8 november 1862. Järnvägslinjen Flen-Nyköping öppnades den 1 juli 1876 och linjen Flen-Eskilstuna den 1 augusti 1876. Hela TGOJ-linjen (O.F.V.J. på spårplanen) var klar för allmän trafik redan den 1 januari 1877, men den invigdes ej förrän den 1 september 1877.
1893 byggdes nuvarande stationshus. Plattformarna mellan spåren var till en början endast något över metern breda, men då detta var till stor olägenhet både för de resande och tågpersonalen ombyggdes dessa och en del järnvägsspår borttogs så att plattformarna blev dubbelt så breda som förut. Detta skedde år 1925 i samband med att järnvägen förbi Flen elektrifierades. Plattformarna permanentades sedan 1934samtidigt med att plattformstak uppsattes enligt de s. k. "Törebodakonstruktionerna”. Planen på södra sidan av stationshuset permanentades 1936 och året därpå permanentades plattformen framför stationshuset samtidigt som den förlängdes.

VSJS: 2003-06-10

Elektriskt ställverk anlades 1925 och anordningar för obevakade tågrörelser anlades vid ställverket 1936. Dubbelspårsbyggnaden förbi Flen påbörjades 1937. Lastspåret till Sörml. Lantmännens magasin blev färdigt i november 1938. Ombyggnad av ställverket skedde i samband med dubbelspårsbyggnaden och detta blev färdigt 1944 medan dubbelspåret förbi Flen togs i bruk 1943. Högtalaranläggningen färdigställdes 1944.

Flens första station. Byggd 1861, flyttad till Skebokvarn 1893

Flens station
Flens station omkr. 1924

Flens stationsområde som det såg ut 1935.
Vid järnvägens tillkomst 1862 var godsmagasinet förlagt till platsen strax öster järnvägshotellet och lastkajen invid järnvägsbrons södra ände. Ar 1893 flyttades godsmagasinet till sin nuvarande plats mitt emot stationshuset men på järnvägens norra sida. Lastkajen anlades samma år i anslutning till godset.

spårplan 1935

Lite bilder med anknytning till järnvägen i det unga Flen

flen1_small.jpg (2269 bytes)

Flen 1904.jpg (48297 bytes)
1904

Flen omkr 1904.jpg (64916 bytes)
1904

Flen 1906.jpg (38101 bytes)
1906

jarnvagsbron_omkr_1911.jpg (42363 bytes)
1911