Föreningen bildad den 29 december år 2000

 §1
Föreningens ändamål
Föreningen har till uppgift:
Att verka för den lokala järnvägens historia blir känd och hågkommen av medborgarna.
Att verka för att den järnvägshistoriska miljön blir bevarad åt eftervärlden
Att öka kunskapen om och dokumentera järnvägshistoria, framför allt lokalt men även i allmänhet

§2
Föreningens organisation
Föreningens säte är Katrineholm.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen handhar den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet och utgår föreningens högsta beslutande organ under tiden mellan två årsmöten.

§3
Medlemskap
Envar kan ansöka om medlemskap i föreningen. Medlemskap kan dock nekas den som skadat föreningens ändamål.
Medlem har att erlägga årsavgift  vars storlek beslutas på årsmöte efter förslag från styrelsen..

§4
Föreningens årsmöte
Årsmöte ska avhållas före mars månads utgång, om inte särskilda förhållanden motiverar annan tidpunkt. Till årsmötet kallas föreningens samtliga medlemmar minst 14 dagar i förväg.
I samband med kallelse underrättas om vilka avsägelser som föreligger från styrelsen och erinras om vilka som sitter i valberedningen.

Vid årsmötet ska bland annat följande förekomma

1)  Fråga om årsmötets behöriga utlysande

2)  Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

3)  Val av 1 (en) medlem att jämte ordförande justera protokollet

4)  Fastställande av röstlängd och val av rösträknare

5)  Styrelsens förvaltningsberättelse för sist förflutna räkenskapsår och beslut i anledning därav

6)  Revisorernas berättelse

7)  Fråga om ansvarsfrihet

8)  Val av ordförande för en tid av två år

9)  Val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

10) Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år

11)  Val av ledamöter i valberedningen två medlemmar till kommande årsmöte

12)  Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

13)  Behandling av eventuella ärenden, dessa ska skriftligen ha delgivits styrelsen 4 (fyra) dagar före årsmötet

§5
Föreningens ekonomi
Föreningen äger uttaga den medlemsavgift som fastställts på årsmötet.
Föreningens räkenskaper ska avslutas för kalenderår och före januarimånads utgång jämte förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna för granskning, varefter dessa senast 14 dagar efter mottagandet därav ska avge sin skriftliga berättelse.

§6
Styrelse
Styrelsen ska bestå av ordförande och ytterligare minst fyra personer. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och klubbmästare. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande.
Styrelsen åligger att i alla avseenden verka för föreningens ändamål enligt § 1.
Att förvalta föreningens tillgångar på ett ändamålsenligt sätt
Styrelsen ska sammankalla till årsmötet. Förutom årsmötet ska styrelsen kalla till minst två ordinarie sammanträden varje år.

§7
Omröstning
Röstning sker öppet om icke sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid sluten omröstning och vid val avgör dock lotten. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Per post eller annorledes insänd röst är ej giltig.

§8
Ändring av stadgarna, upplösning
För ändring av dessa stadgar, liksom för upplösning av föreningen fordras beslut av två på varandra följande möten, av vilka ett ska vara årsmöte.
Mellan de båda mötena ska minst två månader förflyta.
Kallelse till sådant möte ska utgå minst 14 dagar i förväg, varvid ska anges att fråga av denna art ska tagas upp till behandling. Förslag om föreningens upplösning ska vara väckt senast 6 veckor före årsmötet.
Vid upplösning av föreningen tillfaller föreningens tillgångar annan ideell förening som verkar inom järnvägshistorik.

Valla 2001-06-12

 

 

 

Åter första sidan