Vår förening ser dagens ljus - den 29 december år 2000

Den 29 december nådens år 2000 samlades tre edsvurna män för att under några förmiddagstimmar dryfta en för dem gemensam hjärtefråga. Platsen var det gamla lokstallet i Katrineholm och att det under denna förmiddag snöade ymnigt störde inte. Därtill var engagemanget alltför stort.

Lokstallet i Katrineholm, december 1999
Katrineholms lokstall idag. Fina utsmyckningar kan fortfarande skönjas även om stallet idag är uttömt och förfallet. Raserade murar syns och björkar växer på taket. Fönstren är igenspikade

Katrineholms lokstall står sedan några år under rivningshot. Ägaren SJ Fastigheter -från årsskiftet Jernhusen -vill bli av med den mäktiga byggnaden. Hyresgästen Banverket utnyttjar bara en del och ämnar inte "lägga fem spänn" på dess underhåll. Och med tanke på det bristande underhållet håller byggnaden på att riva sig själv.

Under senare tid har tanken fötts att helt enkelt bilda en förening med syfte att inte bara rädda lokstallet från rivning utan också samla samhällets olika krafter för att försöka få byggnaden restaurerad. Av den anledningen befann sig Lasse Larsson, Valla, Hans Nyberg, Strångsjö, och undertecknad, Conny Toverland, Bie, på ort och ställe för att exteriört besikta det gamla lokstallet.

Gemensamt avser vi samla intresserade personer för att bilda den förening vars syfte ska vara att inte bara rädda lokstallet utan också värna den totala järnvägsmiljön i Katrineholm. Varför detta av oss anses som ytterst viktigt är att den är stadens ursprungliga hjärta. Sålunda tog interimskommitten på ort och ställe beslut om att inom en inte alltför avlägsen framtid åter samlas för att tillsammans med ytterligare några intresserade bilda en interimsstyrelse.

Katrineholm den 3 januari 2001

 avgrans1.gif (3153 bytes)